1.TARAFLAR

??bu Sözle?me a?a??daki taraflar aras?nda a?a??da belirtilen hüküm ve ?artlar çerçevesinde imzalanm??t?r.

  1. ‘ALICI’ ; (sözle?mede bundan sonra “ALICI” olarak an?lacakt?r)

AD- SOYAD:
ADRES:

  1. ‘SATICI’ ; (sözle?mede bundan sonra “SATICI” olarak an?lacakt?r)

AD- SOYAD:
ADRES:

?? bu sözle?meyi kabul etmekle ALICI, sözle?me konusu sipari?i onaylad??? takdirde sipari? konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülü?ü alt?na girece?ini ve bu konuda bilgilendirildi?ini pe?inen kabul eder.

2.TANIMLAR

??bu sözle?menin uygulanmas?nda ve yorumlanmas?nda a?a??da yaz?l? terimler kar??lar?ndaki yaz?l? aç?klamalar? ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakan?’n?,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanl???’n?,

KANUN : 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun’u,

YÖNETMEL?K : Mesafeli Sözle?meler Yönetmeli?i’ni (RG:27.11.2014/29188)

H?ZMET : Bir ücret veya menfaat kar??l???nda yap?lan ya da yap?lmas? taahhüt edilen mal sa?lama d???ndaki her türlü tüketici i?leminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam?nda tüketiciye mal sunan veya mal sunan ad?na veya hesab?na hareket eden ?irketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel ki?iyi,

S?TE : SATICI’ya ait internet sitesini,

S?PAR?? VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel ki?iyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’y?,

SÖZLE?ME : SATICI ve ALICI aras?nda akdedilen i?bu sözle?meyi,

MAL : Al??veri?e konu olan ta??n?r e?yay? ve elektronik ortamda kullan?lmak üzere haz?rlanan yaz?l?m, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar? ifade eder.

3.KONU

??bu Sözle?me, ALICI’n?n, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipari?ini verdi?i a?a??da nitelikleri ve sat?? fiyat? belirtilen ürünün sat??? ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun ve Mesafeli Sözle?melere Dair Yönetmelik hükümleri gere?ince taraflar?n hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat?? fiyat?d?r. ?lan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yap?lana ve de?i?tirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI B?LG?LER?

Ünvan?
Adres
Telefon
Faks
Eposta

5. ALICI B?LG?LER?

Teslim edilecek ki?i
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullan?c? ad?

6. S?PAR?? VEREN K??? B?LG?LER?

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullan?c? ad?

7. SÖZLE?ME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER B?LG?LER?

1. Mal?n /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktar?, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yay?nlanmaktad?r. Sat?c? taraf?ndan kampanya düzenlenmi? ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat?? fiyat?d?r. ?lan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yap?lana ve de?i?tirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözle?me konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil sat?? fiyat? a?a??da gösterilmi?tir.

Ürün Aç?klamas?AdetBirim Fiyat?Ara Toplam
(KDV Dahil)
Kargo Tutar?
Toplam :

Ödeme ?ekli ve Plan?

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek ki?i

Fatura Adresi

Sipari? Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim ?ekli

7.4.  Ürün sevkiyat masraf? olan kargo ücreti ALICI taraf?ndan ödenecektir.

8. FATURA B?LG?LER?

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullan?c? ad?
Fatura teslim :Fatura sipari? teslimat? s?ras?nda fatura adresine sipari? ile birlikte
teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözle?me konusu ürünün temel nitelikleri, sat?? fiyat? ve ödeme ?ekli ile teslimata ili?kin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi oldu?unu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’n?n; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli sat?? sözle?mesinin kurulmas?ndan evvel, SATICI taraf?ndan ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, sipari?i verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyat?n?, ödeme ve teslimat bilgilerini de do?ru ve eksiksiz olarak edindi?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözle?me konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi a?mamak kayd? ile ALICI’ n?n yerle?im yeri uzakl???na ba?l? olarak internet sitesindeki ön bilgiler k?sm?nda belirtilen süre zarf?nda ALICI veya ALICI’n?n gösterdi?i adresteki ki?i ve/veya kurulu?a teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’n?n sözle?meyi feshetme hakk? sakl?d?r.

9.3. SATICI, Sözle?me konusu ürünü eksiksiz, sipari?te belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullan?m k?lavuzlar? i?in gere?i olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ay?ptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sa?lam, standartlara uygun bir ?ekilde i?i do?ruluk ve dürüstlük esaslar? dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, i?in ifas? s?ras?nda gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözle?meden do?an ifa yükümlülü?ünün süresi dolmadan ALICI’y? bilgilendirmek ve aç?kça onay?n? almak suretiyle e?it kalite ve fiyatta farkl? bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipari? konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkâns?zla?mas? halinde sözle?me konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, ö?rendi?i tarihten itibaren 3 gün içinde yaz?l? olarak tüketiciye bildirece?ini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. ALICI, Sözle?me konusu ürünün teslimat? için i?bu Sözle?me’yi elektronik ortamda teyit edece?ini, herhangi bir nedenle sözle?me konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kay?tlar?nda iptal edilmesi halinde, SATICI’n?n sözle?me konusu ürünü teslim yükümlülü?ünün sona erece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Sözle?me konusu ürünün ALICI veya ALICI’n?n gösterdi?i adresteki ki?i ve/veya kurulu?a tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kart?n?n yetkisiz ki?ilerce haks?z kullan?lmas? sonucunda sözle?me konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kurulu?u taraf?ndan SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözle?me konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak ?ekilde SATICI’ya iade edece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, taraflar?n iradesi d???nda geli?en, önceden öngörülemeyen ve taraflar?n borçlar?n? yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin olu?mas? gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözle?me konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da sipari?in iptal edilmesini, sözle?me konusu ürünün varsa emsali ile de?i?tirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmas?na kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakk?n? haizdir. ALICI taraf?ndan sipari?in iptal edilmesi halinde ALICI’n?n nakit ile yapt??? ödemelerde, ürün tutar? 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’n?n kredi kart? ile yapt??? ödemelerde ise, ürün tutar?, sipari?in ALICI taraf?ndan iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI taraf?ndan kredi kart?na iade edilen tutar?n banka taraf?ndan ALICI hesab?na yans?t?lmas?na ili?kin ortalama sürecin 2 ile 3 haftay? bulabilece?ini, bu tutar?n bankaya iadesinden sonra ALICI’n?n hesaplar?na yans?mas? halinin tamamen banka i?lem süreci ile ilgili oldu?undan, ALICI, olas? gecikmeler için SATICI’y? sorumlu tutamayaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, ALICI taraf?ndan siteye kay?t formunda belirtilen veya daha sonra kendisi taraf?ndan güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatlar? ve di?er ileti?im bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görü?mesi ve di?er yollarla ileti?im, pazarlama, bildirim ve di?er amaçlarla ALICI’ya ula?ma hakk? bulunmaktad?r. ALICI, i?bu sözle?meyi kabul etmekle SATICI’n?n kendisine yönelik yukar?da belirtilen ileti?im faaliyetlerinde bulunabilece?ini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, sözle?me konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, k?r?k, ambalaj? y?rt?lm?? vb. hasarl? ve ay?pl? mal/hizmeti kargo ?irketinden teslim almayacakt?r. Teslim al?nan mal/hizmetin hasars?z ve sa?lam oldu?u kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunmas? borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakk? kullan?lacaksa mal/hizmet kullan?lmamal?d?r. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipari? esnas?nda kullan?lan kredi kart? hamilinin ayn? ki?i olmamas? veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, sipari?te kullan?lan kredi kart?na ili?kin güvenlik aç??? tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kart? hamiline ili?kin kimlik ve ileti?im bilgilerini, sipari?te kullan?lan kredi kart?n?n bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankas?ndan kredi kart?n?n kendisine ait oldu?una ili?kin yaz?y? ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’n?n talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipari? dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde kar??lanmamas? halinde ise SATICI, sipari?i iptal etme hakk?n? haizdir.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdi?i ki?isel ve di?er sair bilgilerin gerçe?e uygun oldu?unu, SATICI’n?n bu bilgilerin gerçe?e ayk?r?l??? nedeniyle u?rayaca?? tüm zararlar?, SATICI’n?n ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edece?ini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullan?rken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlar? ihlal etmemeyi ba?tan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, do?acak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhas?ran ALICI’y? ba?layacakt?r.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir ?ekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ayk?r?, ba?kalar?n? rahats?z ve taciz edici ?ekilde, yasalara ayk?r? bir amaç için, ba?kalar?n?n maddi ve manevi haklar?na tecavüz edecek ?ekilde kullanamaz. Ayr?ca, üye ba?kalar?n?n hizmetleri kullanmas?n? önleyici veya zorla?t?r?c? faaliyet (spam, virus, truva at?, vb.) i?lemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’n?n kendi kontrolünde olmayan ve/veya ba?kaca üçüncü ki?ilerin sahip oldu?u ve/veya i?letti?i ba?ka web sitelerine ve/veya ba?ka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolayl??? sa?lamak amac?yla konmu? olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi i?leten ki?iyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdi?i bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteli?i ta??mamaktad?r.

9.16. ??bu sözle?me içerisinde say?lan maddelerden bir ya da birkaç?n? ihlal eden üye i?bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak ?ahsen sorumlu olup, SATICI’y? bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlar?ndan ari tutacakt?r. Ayr?ca; i?bu ihlal nedeniyle, olay?n hukuk alan?na intikal ettirilmesi halinde, SATICI’n?n üyeye kar?? üyelik sözle?mesine uyulmamas?ndan dolay? tazminat talebinde bulunma hakk? sakl?d?r.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli sözle?menin mal sat???na ili?kin olmas? durumunda, ürünün kendisine veya gösterdi?i adresteki ki?i/kurulu?a teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek ?art?yla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal? reddederek sözle?meden cayma hakk?n? kullanabilir. Hizmet sunumuna ili?kin mesafeli sözle?melerde ise, bu süre sözle?menin imzaland??? tarihten itibaren ba?lar. Cayma hakk? süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay? ile hizmetin ifas?na ba?lanan hizmet sözle?melerinde cayma hakk? kullan?lamaz. Cayma hakk?n?n kullan?m?ndan kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, i? bu sözle?meyi kabul etmekle, cayma hakk? konusunda bilgilendirildi?ini pe?inen kabul eder.

10.2. Cayma hakk?n?n kullan?lmas? için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yaz?l? bildirimde bulunulmas? ve ürünün i?bu sözle?mede düzenlenen “Cayma Hakk? Kullan?lamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullan?lmam?? olmas? ?artt?r. Bu hakk?n kullan?lmas? halinde,

a) 3. ki?iye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturas?, (?ade edilmek istenen ürünün faturas? kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemi? oldu?u iade faturas? ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturas? kurumlar ad?na düzenlenen sipari? iadeleri ?ADE FATURASI kesilmedi?i takdirde tamamlanamayacakt?r.)

b) ?ade formu,

c) ?ade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaj?, varsa standart aksesuarlar? ile birlikte eksiksiz ve hasars?z olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ula?mas?ndan itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’y? borç alt?na sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mal? iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’ n?n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal?n de?erinde bir azalma olursa veya iade imkâns?zla??rsa ALICI kusuru oran?nda SATICI’ n?n zararlar?n? tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakk? süresi içinde mal?n veya ürünün usulüne uygun kullan?lmas? sebebiyle meydana gelen de?i?iklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu de?ildir.

f) Cayma hakk?n?n kullan?lmas? nedeniyle SATICI taraf?ndan düzenlenen kampanya limit tutar?n?n alt?na dü?ülmesi halinde kampanya kapsam?nda faydalan?lan indirim miktar? iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Mü?teri’nin özel istek ve talepleri uyar?nca üretilen veya üzerinde de?i?iklik ya da ilaveler yap?larak ki?iye özel hale getirilen ürünlerde mü?teri cayma hakk?n? kullanamaz. Bu nedenle, mü?terinin sipari? s?ras?nda seçece?i parmak ölçüsüne göre ayarlanaca?? için tüm yüzükler, mü?terinin istekleri do?rultusunda üzerine ya da içine yaz? yaz?lan ürünler, mü?terinin istekleri do?rultusunda üretilen tüm ürünlerde cayma hakk? kullan?lamaz.

12. TEMERRÜT HAL? VE HUKUK? SONUÇLARI

ALICI, ödeme i?lemlerini kredi kart? ile yapt??? durumda temerrüde dü?tü?ü takdirde, kart sahibi banka ile aras?ndaki kredi kart? sözle?mesi çerçevesinde faiz ödeyece?ini ve bankaya kar?? sorumlu olaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara ba?vurabilir; do?acak masraflar? ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her ko?ulda ALICI’n?n borcundan dolay? temerrüde dü?mesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifas?ndan dolay? SATICI’n?n u?rad??? zarar ve ziyan?n? ödeyece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETK?L? MAHKEME

??bu sözle?meden do?an uyu?mazl?klarda ?ikayet ve itirazlar, a?a??daki kanunda belirtilen parasal s?n?rlar dâhilinde tüketicinin yerle?im yerinin bulundu?u veya tüketici i?leminin yap?ld??? yerdeki tüketici sorunlar? hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yap?lacakt?r. Parasal s?n?ra ili?kin bilgiler a?a??dad?r:

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?nda Kanun’un 68. Maddesi gere?i de?eri 2.000,00 (ikibin) TL’nin alt?nda olan uyu?mazl?klarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) De?eri 3.000,00(üçbin)TL’ nin alt?nda bulunan uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyük?ehir statüsünde bulunan illerde ise de?eri 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00(üçbin)TL’ aras?ndaki uyu?mazl?klarda il tüketici hakem heyetlerine ba?vuru yap?lmaktad?r.
??bu Sözle?me ticari amaçlarla yap?lmaktad?r.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdi?i sipari?e ait ödemeyi gerçekle?tirdi?inde i?bu sözle?menin tüm ?artlar?n? kabul etmi? say?l?r. SATICI, sipari?in gerçekle?mesi öncesinde i?bu sözle?menin sitede ALICI taraf?ndan okunup kabul edildi?ine dair onay alacak ?ekilde gerekli yaz?l?msal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

ALICI:

TAR?H: