Biber Salçası Nasıl Yapılır

Biber salças?, hammaddesi biber olan ve hemen hemen her yeme?imizde yer alan önemli bir g?dad?r. Do?ru ve sa?l?kl? üretim ?ekli lezzetini çok etkiler. Biz salçalar?m?z? kaynatarak yapmaktay?z. Biberlerimiz de kendi üretimimizdir. Salçan?n lezzeti için kullan?lan biberin kalitesi ve tazeli?i en önemli etkenlerden birisidir. 

Salçal?k Kapya Biberin Etkisi

Salçada kullan?lan biberin yeti?tirilmesinde birçok etken vard?r. Bu biberler genelde s?cak ya da ?l?man iklimlerde yeti?tirilir. Bol suyu seven bu biberler, ayn? zamanda sulak topraklarda yeti?tirilir. Biber ülkemizde elveri?li iklimlerinden dolay? en çok Marmara, Ege ve Akdeniz’de yeti?ir. Salçal?k kapya biber toprak konusunda pek seçici de?illerdir. Suyu tutabilen topraklarda verimi artmaktad?r.

Organik Biber Salças? Yap?m?

Biberler tarladan kasalara toplan?r ve salça yap?lacak alana getirilir. Ne kadar salça yap?lacaksa ona göre biber belirlenir. Bu biberler y?kanmak için kasalardan le?enlere bo?alt?l?r. Hepsi özenle y?kan?r. Y?kanan taze ve özenle seçilmi? biberler büyüklü?üne göre ikiye ya da dörde bölünür ve çürük k?s?mlar? ay?klan?r. Bu i?lem yap?l?rken ayn? zamanda odun ate?i ile yak?lm?? oca??n üstüne büyük kazanlar koyulur. Do?ranan biberler bu kazanlar?n içine bo?alt?l?r. Kazan içindeki biberler hiç durmadan kar??t?r?lmal?d?r. Bu i?lem yakla??k 4 saat sürer.

Biberler kaynad?ktan sonra olu?an k?vam? i?lemden geçirmek gerekir. Bu i?lem ya el ile yap?lan salça makineleri ile ya da elektrik ile otomatik yap?lan salça makineleri ile yap?lmaktad?r. Bu i?lemden geçirilen salçalar tekrar kazanlara bo?alt?lmaktad?r. Sonras?nda yakla??k 4 saat daha kaynat?lmaktad?r. Yeterli koyulu?u sa?lad?ktan sonra ocaktan indirilir.

Ocaktan indirildikten sonra haz?rlad???m?z kavanozlar?n içine doldurmaya ba?lar?z. Dolan kavanozlar?n s?cakl???n? kaybetmeden kapaklar? s?k?ca kapat?l?r. Steril ortamlarda so?umaya b?rak?l?r. Sonra yakla??k 2-3 y?l bozulmadan saklanabilir.

Biber Salças? Yap?m?nda Önemli Noktalar

Salça yap?m?nda seçilen biberler mevsiminde ve taze olmas? oldukça önemlidir.

Uzun Süre Saklamak için Hangi Kavanozlar Seçilmelidir?

Yap?lan organik salçalar?n tüketilmesi için uzun süre saklanmas? oldukça önemlidir. Do?ru ko?ullarda saklanmad??? zaman küflenme olas?l??? artar. Salça saklama ko?ullar?nda dikkat edilmesi gerekenler ?unlard?r:

  • Temiz, kuru ve sa?lam kavanozlar? kullan?lmas? gerekir. Kavanozlarda çatlak olmamas?na özellikle dikkat edilmezse koyulan salçalar?n oldu?u kavanoz çatlak ç?kt???nda tüm emek çöp olabilir.
  • Kavanozlar kadar kavanoz kapaklar? da çok önemlidir. Eskimi?, ?ekli bozulmu?, paslanm?? kapaklar?n kullan?lmamas? gereklidir.
  • Kaya tuzu salçan?n uzun süre dayanmas?nda etkili oldu?u için salça yap?m?nda iyotlu sofra tuzu de?il kaya tuzu kullan?lmal?d?r.
  • Salça kavanozu aç?ld???nda, salça bitene kadar buzdolab?nda saklanmal?d?r
  • Metal ka??k salçan?n tad?n? bozdu?u için salça kar??t?r?l?rken tahta ka??k kullan?lmal?d?r. 

Biber Salças? Yap?m?n?n Videosunu ?zlemek Mümkün müdür?

Biber salças? yap?m?n?n tüm a?amalar?na YouTube kanal?m?zdan ula?abilirsiniz.

Tags:

Mehmet Güney

See all author post

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0
X
Sohbeti Aç
Whatsapp
Doğal Sevgisi
Merhaba size nasıl yardımcı olabilirim?